06 Jan 2021   มรส.ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 
  23 Dec 2020   นักวิจัย มรส. ลงพื้นที่บ้านท่าเคย ยกระดับศักยภาพกลุ่มแปรรูปกะปิท่าเคย
 
  21 Dec 2020   มรส.ยกระดับการจัดการเรียน-สอน สู่การพัฒนาคุณภาพนศ.ให้สูงขึ้นอย่างสมบูรณ์
 
  20 Dec 2020   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. จัดซ้อมดนตรีไทยรวมกลุ่มภาคใต้
 
  18 Dec 2020   องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกงปักษ์ใต้
 
  16 Dec 2020   มรส. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ถวายแก่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี


07 Jan 2021     ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
 
22 Dec 2020     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
 
01 Oct 2020     ประกาศรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564
 
15 Aug 2020     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2563
 
05 Aug 2020     คณะวิทยฯ มรส.ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Science Week 2020
 
14 Jul 2020     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพประชาชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง แก้วิกฤติโควิด-19 ระยะที 2 (เพิ่มเติม)